Milli Edebiyat Konu Testi 1

1. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarından biri değildir?
A) Ömer Seyfettin
B) Ali Canip Yöntem
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Talip Apaydın
E) Ziya Gökalp

Edebiyata Fecriati topluluğunda küçük hikayeler ve mensur şiirler yazarak başlar. Balkan ve 1. Dünya Savaşları ile gelen yıkım onu Fecriati çizgisinden uzaklaştırmıştır. 1920 sonrası toplumcu bir çizgi izler. Gazetelerde yazdığı yazılar ile Kurtuluş Savaşı'nı desteklemiştir. Roman, öykü ve makaleleri ile Türk toplumunun Tanzimat’tan bu yana geçirdiği değişiklikleri anlatmış bir yazardır. 1934-1954 yılları arasında Arnavutluk, Çekoslavakya, Hollanda ve İran’da elçilik görevlerinde bulunmuştur. Zoraki Diplomat adlı eserinde bu görevleri sırasında yaşadıklarını, gözlemlerini ve düşüncelerini dile getirmiştir.
2. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Halit Karay
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Memduh Şevket Esendal
E) Kenan Hulisi Koray

Kendisi de bir eğitimci olan Reşat Nuri Güntekin; ana karakterleri birer öğretmen olan Çalıkuşu, Acımak, Yeşil Gece ve Kan Davası romanlarında Anadolu'daki eğitim sorunlarına eğilir.
3. Aşağıdakilerden hangisi parçada adı geçen romanların öğretmen kahramanlarından biri değildir?
A) Ali Şahin B) Zehra C) Ömer D) Feride E) Ali Rıza

4. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi roman ve hikayesi için yanlış bir yargı içermektedir?
A) Dönemin roman ve hikayesi realizm akımından etkilenmiştir.
B) Hikayelerde daha çok Çehov tarzı hikaye anlayışı özellikleri görülür.
C) Kurtuluş Savaşı’nı ya da Milli Mücadele devam ederken Anadolu'yu işleyen birçok roman yazılacaktır.
D) Tanzimat’tan beri işlenen yanlış Batılılaşma yanında halk-aydın ilişkileri, halk arasındaki hurafeler, eski-yeni çatışması gibi sorunlar da işlenmeye devam edilmiştir.
E) Teknik bakımdan oldukça başarılı roman ve hikayeler yazılmıştır.

Edebiyatımızda Millî Mücadele’yi, Millî Mücadele dönemindeki Anadolu’yu ya da İstanbul'u  anlatan birçok roman yazılmıştır.
5. Aşağıdakilerden hangisi bu tür romanlara örnek gösterilemez?
A) Yeşil Gece
B) Dikmen Yıldızı
C) Bozkurtlar Diriliyor
D) Ateşten Gömlek
E) Üç İstanbul

İzmir'in işgalinden sonra düzenlenen mitinglerde yaptığı etkili konuşmalarla halkı Millî Mücadele'ye çağırdı. İstanbul'un işgalinden sonra Millî Mücadele için Anadolu'ya geçerek Kurtuluş Savaşı'nda, Mustafa Kemal'in yanında cephelerde çeşitli görevlerde bulundu. 1924'de, bazı siyasî kırgınlıklar nedeniyle eşi ile yurt dışına çıktı. 1939'da Türkiye'ye dönen yazar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne İngiliz Edebiyatı Profesörü olarak tayin edilir. 1950 yılında, İzmir'den milletvekili seçilinceye kadar da bu görevi sürdürdü.
6. Aşağıdaki eserlerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait değildir?
A) Türk’ün Ateşle İmtihanı
B) Handan
C) Mor Salkımlı Ev
D) Nur Baba
E) Tatarcık 


Macar, Tatar ve bir Türk'ten oluşan grubun köklerini araştırmak üzere Orhun Abidelerine doğru yaptıkları bir yolculuğu anlatmaktadır. 1920'de Tasvir-i Efkar'da yayımlanan roman, Turancılık düşüncesini ele almasıyla Türk edebiyatında bir ilktir.
7. Bu parçada özeti verilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gönül Hanım
B) Sürgün
C) Handan
D) Çağlayanlar
E) Gizli Mabet

I. Tanzimat’tan Birinci Dünya Savaşı’na kadar yetişen üç kuşak arasındaki çatışma
II. Bektaşi tekkelerinin Meşrutiyet devrindeki durumu
III. Mütareke devrinde işgal altındaki İstanbul’da yaşanan ahlakî çöküntü
IV. Milli Mücadele devam ederken Anadolu'da bir köyün durumu
8. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen konuların herhangi biriyle ilgili değildir?
A) Sodom ve Gomore
B) Yaban
C) Nur Baba
D) Kiralık Konak
E) Hüküm Gecesi

9. Aşağıda verilen eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Seviye Talip
B) Yeni Turan
C) Dağa Çıkan Kurt
D) Ateşten Gömlek
E) Sinekli Bakkal

Halide Edip ilk dönem romanlarında iyi yetişmiş fakat evlilik hayatında mutluluğu bulamayan, sosyal hayatta da henüz yeri belirmemiş olan kadının buhranlarını işler. Çocuk eğitimi, evlilikte aşkın yeri ve kadınının toplumdaki yeri yazarın bu dönem romanlarında geniş yer tutar.
10. Aşağıdakilerden hangisi yazarın parçada anlatılan dönemine ait romanlarından biri değildir?
A) Handan
B) Raik’in Annesi
C) Seviyye Talip
D) Tatarcık
E) Yeni Turan

Yakup Kadri romanlarıyla tarihe tanıklık ediyor gibidir. Tanzimat sonrası yaşanan toplumsal değişimi üç neslin hayatlarından yola çıkılarak anlattığı ... ile Osmanlı Devleti’nin son yıllarına, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Anadolu’da bir kasabayı ele aldığı ... ile Milli Mücadele yıllarına, 1923 sonrasında halkın inkılâplar karşısındaki tavrını anlatan ... ile de Cumhuriyet dönemine ayna tutar.
11. Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken eserler hangi şıkta sırasıyla verilmiştir?
A) Kiralık Konak – Yaban – Panorama
B) Sodom ve Gomore – Nur Baba – Ankara
C) Hep O Şarkı – Bir Sürgün – Ankara
D) Kiralık Konak – Bir Sürgün – Panorama
E) Sodom ve Gomore – Yaban – Ankara

Edebiyatımızda Anadolu'yu realist tarzda ele alan ilk hikayelerin yazarıdır. En güçlü özelliklerinden biri de gözlem yeteneğidir. Sosyal çevreleri içinde ele aldığı kahramanlarını en ince ayrıntısına kadar tasvir etmiştir. 
Mizah ve eleştiri yoluyla, insanların dürüst olmayan, kurnazlık ve menfaatçilikle ilgili yönlerini ortaya çıkaran yazar, Sade Türkçesi, doğal ve canlı anlatımıyla Türkçenin önemli ustalarından biri kabul edilir.
12. Aşağıdakilerden hangisi parçada bahsedilen yazara ait değildir?
D) İstanbul'un Bir Yüzü

Romanlarındaki belli başlı konular; Kurtuluş Savaşı, çocukluk hatıraları ve aşktır. Kahramanlarını daha çok kadınlar arasından seçen, kadınlara da üstün özellikler veren sanatçı, karakter bulmakta başarılıdır. Gözlem, tasvir ve tahlillerde başarılı olan sanatçı, eserlerinde sosyal çevreye önem vermiştir. Dağınık, düzensiz bir üslûbu olan yazar, dili kullanmada başarılı değildir. 
13. Bu parçada bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Nusret Zorlutuna

Türkçülük ve Turancılık görüşleriyle ön plana çıkan yazarlardandır. Yazı hayatına Servetifünun edebiyatında başlamışsa da Millî Edebiyat akımı içinde ünlenmiş bir sanatçıdır.
Millî Edebiyat döneminde sade bir dille kaleme aldığı hikayelerinde bu dönem edebiyatının nesir alanındaki öncü isimlerinden biri olmuştur.
14. 
Aşağıdakilerden hangisi parçada bahsedilen yazara ait değildir?

15. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin için yanlış bir yargı içermektedir?
A) Maupassant tarzı olarak bilinen hikaye anlayışını Türk okuyucusuna tanıtan yazardır.
B) Hikayelerini "edebiyatsız edebiyat yapmak" gayesiyle sade bir Türkçe ile yazan sanatçı, gereksiz süs ve mecazlardan uzak, yalın bir üsluba sahiptir.
C) Hikayelerinde konularını çocukluk ve askerlik hatıralarından, günlük hayattan, tarihten, halk inanç ve efsanelerinden almıştır.
D) Edebiyata Fecriati edebiyatında başlayan yazar sonradan Milli Edebiyata katılmıştır.
E) Hikayeleri ile Türklük şuurunu güçlendirmek isteyen yazar, kimi hikayelerinde de toplumun cehalet ve taassuptan kaynaklanan davranışlarını mizahî bir yaklaşımla ortaya koymuştur.


Servetifünun edebiyatının etkin olduğu bir dönemde sade bir Türkçe ile yazdığı ... başlıklı şiiri büyük yankı uyandırır. 1897 yılında, Yunan Savaşı nedeniyle yazılan ve “Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur” dizesiyle başlayan bu şiir, dilde olduğu kadar edebiyatta da yeni bir akımı yıllar öncesinden müjdeler.
16. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gerilmelidir?

Türkçenin sadeleştirilmesi konusunda bir devrim olarak kabul edilen ... makalesi 11 Nisan 1911’de ... dergisinde yayımlanır. Bu makale ve devamında aynı isimle yazılan diğer makaleler Millî Edebiyat Dönemi’nin ilkelerini ortaya koyması bakımından da önemlidir.
17. Parçada boş bırakılan yerlere gelmesi gerekenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Türk Dili - Türk Yurdu
B) Yeni Lisan - Genç Kalemler
C) Vatan - Orhun
D) Lisan-ı Türki - Servet-i Fünun
E) Türkçe - Ötüken

18. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir yazara aittir?
A) Harem
C) Çete
E) Bomba

I. Fırtına ve Kar - Orhan Seyfi Orhon
II. Çoban Çeşmesi - Faruk Nafiz Çamlıbel
III. Aruza Veda - Enis Behiç Koryürek
IV. Turan - Ziya Gökalp
V. Bırak Beni Haykırayım - Mehmet Emin Yurdakul
19. Yukarıda verilen eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I    B) II   C) III   D) IV    E) V

Yemeklerimiz Karargâh'ta yiyorduk. Öğle yemeği çok basit ve çabuk geçerdi. Hemen sonra da Mustafa Kemal Paşa, Dr. Adnan,Cami Bey ve Miralay İsmet Bey Ankara'ya inerler, yeni meclisin hazırlığı ile meşgul olurlardı... Konya'da Miralay Fahreddin Bey İstanbul'la Ankara arasında kararsızdı. Bolu, Adapazarı civarı ve İzmit savaş halindeydi. Her ne kadar Ankara tarafsız görünüyorsa da onun da ne zaman harekete geçeceği belli değildi. Tek emniyet noktası, Kazım Karabekir'in Doğu'daki ordusundan ibaretti. Fakat o da bizden 800 km uzaktaydı. Bulunduğu yer dağlarla çevriliydi ve oraya tren yoktu. Bundan başka Kazım Karabekir sınırda olduğu için yerinden kımıldanamazdı.
20. Bu parça aşağıdaki yapıtların hangisinden alınmış olabilir?
A) Türk'ün Ateşle İmtihanı
B) Mor Salkımlı Ev
C) Yaban
D) Ateşten Gömlek
E) Kalpaklılar


Cevaplar

1.D  2.B  3.E  4.B  5.C  6.D  7.A  8.E  9.C  10.D  11.A  12.C  13.B  14.E  15.D  16.B  17.B  18.C   19. C   20.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.