Divan Edebiyatı Çıkmış Sorular

Şu iki parçayı okuyunuz: 
I
Bir garip ölmüş diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garip bencileyin
II
Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge
Ne açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı
1. Bu iki parça arasındaki ortak yön, aşağıdakilerden hangisidir? (1974)
A) Kullanılan vezin
B) Nazım birimi
C) Halk edebiyatı ürünü oluşları
D) İşlenilen tema
E) Anlatım biçimi

2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi divan nesrinde yoktur? (1974)
A) Dilin, yabancı kelime ve tamlamalarla yüklü olması
B) Söz ve ses sanatlarına önem verilmesi
C) Söyleyiş güzelliğinden çok düşünceye önem verilmesi
D) Kullanılan cümlelerin çok uzun olması
E) Noktalama işaretlerine yer verilmemesi

Bir merhaleden güneşle derya görünür
Bir merhaleden her iki dünya görünür
Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer
Geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür
3. Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? (1974)
A) Rubai
B) Murabba
C) Tuyuğ
D) Şarkı
E) Musammat

Divan şiiri, özellikle (I)kasidelerde, bir bakıma en az yarar güden şiirdir. Divan şairi, (II)gazellerde salt söz ustalığına önem verir, bu ustalığı ile duygulandırır okuyucusunu. (III)Mesnevilerde divan şairi halk hikâyecisi ile birleşir. (IV)Gazellerde ise şiire yararın karıştığı daha belirgindir.
4.Bu paragrafta bilgi yanlışlığı vardır. Paragraftaki numaralandırılmış sözcüklerden hangilerinin yerleri değiştirilirse bu yanlışlık giderilmiş olur? (1976)
A) 2. ile 3. nün
B) 4. ile 1. nin
C) 1. ile 2. nin
D) 3. ile 1. nin
E) 4. ile 3. nün

5. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir? (1977)
A) Mecaz ve mazmunlarla yüklü olması
B) Dış dünyaya yönelik somut konuların işlenmesi
C) Şekil güzelliği sağlamak için eşanlamlı sözlere yer verilmesi
D) Kişisel sevinçlere ve acılara çok az yer verilmesi
E) Tasavvufla ilgili terimlere geniş ölçüde yer verilmesi

6. Aşağıdaki dizilerin hangisinde konularına göre adlandırılan şiirler birlikte verilmiştir? (1978)
A) kaside – gazel – rubai – mersiye
B) terkibibent – kaside – naat – güzelleme
C) müstezat – ağıt- mesnevi – hicviye
D) şarkı – nefes – taşlama – terciibent
E) mersiye – koçaklama – tevhit – ilahi

Beni ağlan beni kim, üstüme gelmez ölicek
Bir avuç toprak atar bad-ı sabadan gayrı
7. Yukarıdaki dizeler, divan şiiriyle ilgili olarak aşağıda verilen yaygın yargılardan hangisiyle bağdaşmaz? (1981)
A) Bütün şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır
B) Yapıt, değişmez kurallara göre, güçlü bir düzen içinde ve çoklukla beyit beyit işlenir.
C) Söz ve anlam sanatlarına sık sık başvurulur.
D) Biçim ve söyleyiş kaygısı oldukça ağır basar.
E) İnsandan kopuk, insanı anlatmayan soyut bir dünyası vardır.

Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır.
8. Bu beyitte, divan edebiyatının ortak konularından hangisi işlenmiştir? (1981)
A) Aşk acısından duyulan mutluluk
B) Sevgiliye duyulan özlem
C) Aşk ıstırabının insanı olgunlaştıracağı inancı
D) Sevgilinin cefasının sürüp gitmesi için Tanrı’ya yakarış
E) Aşk derdine derman bulunamayışı

I. Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber
II. Bakarım, bakarım sılam görünmez
9. Birincisi Baki’den, ikincisi Karacaoğlan’dan alınan bu iki dize için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (1982)
A) Her ikisi de yalın bir dille söylenmiştir.
B) Biri divan, öteki halk şiiriyle ilgilidir.
C) Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir.
D) İkisi de bir bekleyişin, özlemli bir arayışın anlatımıdır.
E) İkisinde de kolay gibi görünen, gerçekte güç bir söyleyiş vardır.

Sanatın, yalnızca bir süs varlığı olarak ele alındığı divan yazınında aşırı bir yabancılaşma görülür. Sanatın, yaşamın bir parçası olarak kabul edildiği halk şiirinde ise bütün örnekler, kuşlar, sevgililer, güzeller yerlidir. Anadolu’dur. Çünkü Halk ozanı, duyduğu değil gördüğü, tanıdığı kuşu işler şiirinde, bu şiirlerde divan şiirindeki doğa dışı varlıkları göremeyiz. Sözgelimi, halk şiirinde, atmaca tavuğu yer, pilici kapıp uçar. Divan şiirinde güzelin gözleri olan doğan, sevenin gönlünü avlar.”
10.Parçada divan edebiyatı ve halk edebiyatına ilişkin olarak aşağıdaki kavramlardan hangisinin üzerinde durulmamaktadır? (1982)
A) yaşamdan kopukluk – yaşamsallık
B) somutluk – soyutluk
C) gerçeğe uygunluk – düşçülük
D) öznellik – nesnellik
E) yerlilik – yabancılık

11. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir? (1983)
A) Aruz vezniyle yazılmış olma
B) Kaside, gazel, mesnevi ve rubai gibi belli nazım şekilleri içinde yazılma
C) Parça güzelliğine değil bütün güzelliğine önem verme
D) Duygu ve düşünceleri kalıplaşmış birtakım söz sanatlarıyla anlatma
E) Yabancı sözcüklerle ve dil kurallarıyla fazlaca yüklü olma

12. Nedim’le Fuzuli’yi karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (1984)
A) Nedim, şiirine günlük hayatı yansıtmış; Fuzuli ise bundan kaçınmıştır.
B) İkisi de kasideden çok gazelde başarılı olmuştur.
C) Fuzuli tasavvuftan esinlenmiş, Nedim tasavvufla hiç ilgilenmemiştir.
D) İkisinin de dili, çağdaşlarına göre daha sadedir.
E) İkisinin de “Divan”larından başka, “Mesnevi”leri de vardır.

Fuzuli, Leyla ve Mecnun’u ile bütün edebiyatımız boyunca tek başına kalmış bir eserin sahibidir. Baki’nin Mersiyesi gibi, onun mesnevisi de uzun zamanı kapatan eserlerdendir. Çağdaşı Yahya Bey gibi, Atai gibi bu yola heves edenler az çok bölgesel konuları ele almışlar ya da çeviriye özenmişlerdir.”
13.Parçaya göre, Fuzuli’nin Mesnevi’si ile Baki’nin Mersiyesi’nin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? (1985)
A) Uzun zaman, eşdeğerde benzerlerinin yazılmamış olması
B) Şairlerinin bu türlerde başka eser vermemiş olmaları
C) Bu eserlerle “mesnevi” ve “mersiye” devrinin kapanmış olması
D) Türlerinin ilk örnekleri sayılmaları
E) İki büyük çağdaş şair tarafından yazılmış olmaları

14. Aşağıdaki dizilerden hangisi, tümüyle divan edebiyatı ürünlerinin adlarıdır? (1986)
A) gazel-şarkı-murabba-mani-mesnevi
B) rubai-muhammes-destan-tuyuğ-masal
C) tuyuğ-kaside-murabba-türkü-gazel
D) müstezat-mersiye-gazel-naat-münacaat
E) şarkı-ağıt-rubai-müstezat-mani

15. Aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde, şairlerin büyük bir çoğunluğu, şiiri, toplumsal amaçlardan, bilimsel içeriklerden uzak, salt şiirsel değerleri ön plana alarak yazmışlar ve ortak biçimler içinde kalıplaşmış ortak kavramlar kullanmışlardır? (1987)
A) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
B) Milli Edebiyat
C) Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide)
D) Tanzimat Edebiyatı
E) Divan Edebiyatı

Baki, gelmiş geçmiş divan şairlerimizin çoğundan daha az eser vermiş, bir küçük divan bırakmıştır. Buna karşın divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden biri olarak bilinir. Bu başarının belli başlı nedenini, onun —- aramalıyız. Baki’nin tek dizesi bile, yazarını hemen belirler.
16. Bu parçada boş kalan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? (1988)
A) yergilerindeki hünerinde
B) dilindeki sadelikte
C) seçtiği konuların güzelliğinde
D) kendine özgü üslubunda
E) aruzdaki ustalığında

17. Divan edebiyatı ile Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (1989)
A) Divan şiirindeki ‘parça güzelliği anlayışı yerine, Tanzimat şairleri konu birliğine ve ‘bütün güzelliğine önem vermişlerdir.
B) Divan edebiyatında sanatçılar, seçkin kişiler için eser vermiş, Tanzimatçılar ise halk için yazmayı amaçlamışlardır.
C) Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılmış, Tanzimat edebiyatında ise aruzun yanında az da olsa hece ölçüsüne yer verilmiştir.
D) Divan nesrinde söz hünerleri gösterme, Tanzimat nesrinde ise birtakım düşünceleri halka yayma amaçlanmıştır.
E) Tanzimat nazmında, divan edebiyatı nazım biçimleri tümüyle bırakılıp Fransız şiirinde görülen nazım biçimleri benimsenmiştir.

18. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda ünlü bir mektuptur? (1991)
A) Harname
B) Şikâyetname
C) İskendername
D) Garipname
E) Zafername

19. Biyografi türüyle benzerlik gösteren eserlere divan edebiyatında ne denir? (1991)
A) Tezkire
B) Münşeat
C) Hamse
D) Velâyetname
E) Siyer

Çepçevre bahar içinde bir yer gördük
Ferhad ile Şirin’i beraber gördük.
Baktık geceden fecre kadar ellerde
Yıldızlara yükselen kadehler gördük
20. Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerin hangisidir? (1992)
A) Rubai
B) Mani
C) Şarkı
D) Murabba
E) Nefes

21. Divan edebiyatındaki gazelin konu bakımından halk edebiyatındaki benzeri aşağıdakilerden hangisidir? (1992)
A) Varsağı
B) Destan
C) Türkü
D) Koşma
E) Nefes

Kasidelerinde kullandığı ağır dil, gazellerinde, özellikle şarkılarında oldukça sadeleşir. Farsça ve Arapça şiirleri de olmakla birlikte şiirlerinin çoğu Türkçedir. Kasidelerinden çok, yeni buluşlarla süslediği şarkı ve gazelleriyle ünlüdür. Gazellerine, “Malumdur benim sühanım mahlas istemez.” diye haklı olarak övünecek derecede kişiliğinin damgasını vurmuştur.
22. Bu parçada tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir? (1992)
A) Fuzuli
B) Baki
C) Nedim
D) Nefi
E) Nabi

23. Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (1993)
A) Gazel, divan edebiyatına, koşma, âşık edebiyatına özgü nazım biçimidir.
B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür.
C) Gazel, aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde koşma, genellikle hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılır.
D) Gazel, 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.
E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap: koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.

24. Divan edebiyatı ile Servet-i Fünun edebiyatının ortak bir özelliğini belirten yargı aşağıdakilerden hangisidir? (1993)
A) Dil, yabancı sözcükler ve yabancı dil kurallarıyla yüklüdür.
B) Arap ve Fars edebiyatlarından alınan, kaside, kıta, mesnevi gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
C) Konu ile ölçü arasında bir uyum olmasına özen gösterilmiştir.
D) Uyağın göz için değil, kulak için olduğu görüşü egemendir.
E) Beyit, başlı başına bir bütün sayılmış ve düşünceleri anlatan cümleler bir beyit içinde tamamlanmıştır.

25. Aşağıdaki eserlerden hangisi 15. yüzyılda “mesnevi’ biçiminde yazılmış bir yergidir? (1994)
A) Tazarruname
B) Kâbusname
C) İskendername
D) Harname
E) GaripnameDevamı...
👇


Cevaplar

1.D  2.C  3.A  4.B  5.B  6.E  7.E  8.A  9.C  10.D  11.C  12.E  13.A  14.D  15.E  16.D  17.E  18.B  19.A  20.A  21.D  22.C  23.D  24.A  25.D

28 yorum:

 1. 22.sorunun cevabı D olacak

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kardeşim Divan edebiyatına iyi çalış Şarkı=nedim

   Sil
  2. Divan edebiyatının ilk şarkı yazarı Nail-i Kadim'dir. Lale Devri'nin en önemli temsilcisi ise Nedim'dir. En çok şarkıyı Enderunlu Vasıf yazmıştır. Müzikte, türkünün karşıtı olarak, Şarktan gelen, doğuya ilişkin, özgü, tarzında anlamında kullanılır.

   Sil
 2. Yanıtlar
  1. Kardeş milleti yanlışlarını Zlatan yanıltmasın! İskendername 14.yy harname 15.yy yazılmıştır.Şeyhi kendisine tımar olarak verilen köye giderken soyulduğu için yergi amacıyla alegorik-didaktik özelliği taşıyan harname eserini yazmıştır

   Sil
  2. tamam işte cevap d harname

   Sil
 3. Soru 70'de bir sıkıntı var C olmalı
  Hiciv mizah diyor kesinlikle Nefi gelir akıllara (Bu arada emeğinize sağlık çok güzel olmuş 👊)

  YanıtlaSil
 4. Teşekkür ederim, ilginiz ve yorumunuz için. Soruya gelince cevap doğru çünkü "hangisi getirilemez" diyor.

  YanıtlaSil
 5. Yanıtlar
  1. Uzun bir süre edebiyat sorusu sorulmadığı için aradaki o dönemde doğal olarak soru yok.

   Sil
 6. YGS – LYS Puan Hesaplama
  Sınav sistemi değiştiği için YGS ve LYS puan hesaplamalarını ve denemelerini artık göz ardı etmenizde fayda var. Gerek sınav zamanları, gerek sınav süreleri ve gerekse sınavdaki soru sayıları bakımından birçok farklılık söz konusu. Şu an hali hazırda bulunan YGS – LYS puanınızı hesaplayan site veya uygulamaların dışında güncel YKS puan hesaplama servislerini kullanmanız sizin faydanıza olacaktır. YKS Puan Hesaplama

  YanıtlaSil
 7. 10. soruyu ben B yapmıştım fakat neden D olduğunu anlayamadım. Rica etsem açıklar mısınız

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ...üzerinde durulmamaktadır? Yani hangisi yoktur, diyor.

   Sil
  2. Teşekkür ederim :)

   Sil
 8. 12. Soruyu anlamadım rica etsem açıklar mısınız?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Nedim'in mesnevi türünde eseri yoktur. Diğer karşılaştırma cümleleri doğru. Ayrıntılı bilgi için ilgili şairlerin sayfalarını okuyabilirsiniz.

   Sil
 9. çıkmış soruların pdf şeklindeki halinin cevap anahtarları hangisi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. http://www.yksedebiyat.org/2017/03/divan-edebiyat-ckms-sorular-3-2013-2018.html

   Sil
 10. 13.Parçaya göre, Fuzuli’nin Mesnevi’si ile Baki’nin Mersiyesi’nin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? (1985)
  A) Uzun zaman, eşdeğerde benzerlerinin yazılmamış olması ELBETTE Kİ AMA
  "E) İki büyük çağdaş şair tarafından yazılmış olmaları" NEDEN Bİ ÖZELLİK DEĞİL Kİ???

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Parçaya göre dediği için. Parçada böyle bir bilgi yok.

   Sil
  2. Teşekkürler.

   Sil
 11. 4. soruda cümleyi komple alıp yerine mi koyacağız anlamadım

  YanıtlaSil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.