AYT Edebiyat 100 Kısa Soru

1. Aşağıdakilerden hangisi sanatsal (edebî) metinlerde görülmez?
A) Kurgusal gerçeklik
B) Çok anlamlılık
C) Üslup kaygısı
D) Kanıtlayıcı anlatım
E) Söz sanatları

2. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi bir metin değildir?
A) Halk hikayesi
B) Mesnevi
C) Efsane
D) Masal
E) Mensur şiir

3. Türk edebiyatının ilk yazılı metinleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Altun Yaruk
B) Orhun Abideleri
C) Sekiz Yükmek
D) Kalyanamkara ve Papamkara
E) Dede Korkut Hikayeleri

4. Kül Tigin ve Bilge Kağan Abideleri'nde Bilge Kağan'ın söylediği nutukları onun ağzından kaleme alan kimdir?
A) Aprın Çor Tigin
B) Tonyukuk
C) Singku Seli Tutung
D) Yollug Tigin
E) Kaşgarlı Mahmut

5. Aşağıdakilerden hangisi Şehname'de "Afrasyab" olarak geçen Saka Türklerinin efsanevi hükümdarıdır?
A) Oğuz Kağan
B) Şu
C) Attila
D) Gılgamış
E) Alp Er Tunga

6. Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?
A) Şehname
B) Gılgamış
C) Chanson de Roland
D) Manas
E) İlahi Komedya

7. Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig için doğru değildir?
A) 12.yüzyıl eseridir.
B) Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.
C) Siyasetnamedir.
D) Alegorik bir eserdir.
E) Manzum bir eserdir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Lugat'it Türk için söylenemez?
A) Kaşgarlı Mahmut tarafından hazırlanmıştır.
B) Ansiklopedik bir sözlüktür.
C) İlk dil bilgisi kitabıdır.
D) Araplara Türkçe öğretmek için hazırlanmıştır.
E) Türkçe yazılmış ilk sözlüktür.

9. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri için söylenemez?
A) On iki destansı hikâye ve bir ön sözden ibarettir.
B) Manzum-mensur karışık bir eserdir.
C) Hikayelerde genel olarak Oğuzların birtakım mücadeleleri yer alır.
D) Destandan halk hikâyesine geçişin ilk örneğidir.
E) Dede Korkut tarafından yazıya aktarılmıştır.

10. Saz şairlerinin ürünlerini içeren, uzunlamasına açılan, ensiz defterlere ne nedir?
A) Baksı
B) Tapşırma
C) Çöğür
D) Cönk
E) Kopuz

11. Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatı nazım şekli değildir?
A) Koşma
B) Nutuk
C) Semai
D) Destan
E) Varsağı

12. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinden etkilenmemiştir?
A) Bayburtlu Zihni
B) Dertli
C) Gevheri
D) Dadaloğlu
E) Sümmani

13. Genç Osman Destanı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Aşık Ömer
B) Erzurumlu Emrah
C) Karacaoğlan
D) Kayıkçı Kul Mustafa
E) Seyrani

14. Orta oyuna ait bir terim olan "palanga" nedir?
A) Oyunun oynandığı alan
B) Dekor olarak kullanılan paravan
C) Oyunun bölümlerinden biri
D) Pişekâr'ın kullandığı tahta maşa
E) Oyun metninin yazılı olduğu defter

15. Aşağıdakilerden hangisi Karagöz için yanlıştır?
A) Yazılı metne dayanmaz.
B) Müzikli bir oyundur.
C) Oyundaki tüm tipleri bir kişi konuşturur.
D) Oyun üç bölümden oluşur.
E) Karagöz hariç tüm tasvirler tek sopayla oynatılır.

16. Beş mesneviden oluşan yapıtına ne denir?
A) Musammat
B) Tahmis
C) Hamse
D) Taştir
E) Nazire

17. Aşağıdakilerden hangisinin Türkçenin edebî bir dil haline gelmesinde payı yoktur?
A) Aşık Paşa
B) Yunus Emre
C) Mevlana Celalettin-i Rumi
D) Gülşehri
E) Necati Bey

18. Aşağıdakilerden hangisi divan şiiri nazım şekli değildir?
A) Gazel
B) Murabba
C) Müseddes
D) Tegazzül
E) Müstezat

19. Divan şiirinin son büyük şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağdatlı Ruhi
B) Enderunlu Vasıf
C) Keçecizade İzzet Molla
D) Leskofçalı Galip
E) Şeyh Galip

20. Aşağıdakilerden hangisi nazım birimi bakımından faklıdır?
A) Kaside
B) Gazel
C) Kıta
D) Mesnevi
E) Müseddes

21. Bir gazeldeki her beytin başına, başka bir şairin aynı vezinde iki mısra eklemesi suretiyle yapılan özel nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Terbi
B) Taştir
C) Nazire
D) Tahmis
E) Musammat

22. Aşağıdaki şair-yüzyıl eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Baki - 15.yy.
B) Bağdatlı Ruhi - 16.yy.
C) Nefi - 17.yy.
D) Nedim - 18.yy.
E) Enderunlu Vasıf - 19.yy.

23. Aşağıdakilerden hangisinin sebkihindi akımından etkilendiği söylenemez?
A) Nefi
B) Neşati
C) Naili
D) Nedim
E) Şeyh Galip

24. Aşağıdakilerden hangisi "Döne Döne" redifli gazeliyle ünlü 15. yüzyıl divan şairidir?
A) Şeyhi
B) Ahmedi
C) Necati
D) Ahmet Paşa
E) Hamdullah Hamdi

25. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?
A) Beng ü Bade
B) Hadikatü's Süeda
C) Su Kasidesi
D) Hayrâbâd
E) Şikayetname

26. Aşağıdakilerden hangisinin Leyla ile Mecnun mesnevisi yoktur?
A) Fuzuli
B) Nabi
C) Hamdullah Hamdi
D) Edirneli Şâhidî
E) Ali Şir Nevai

27. Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli için söylenemez?
A) Kerbela doğumludur.
B) Üç dilde divanı vardır.
C) Tasavvuftan etkilendiği açıktır.
D) Hamse sahibidir.
E) Lirik bir şairdir.

28. Aşağıdaki mesnevilerden hangisi fabl türü için örnek verilebilir?
A) Harname
B) Hayriyye
C) Mihnet-i Keşan
D) Zenannâme
E) Siham-ı Kaza

29. Aşağıdakilerden hangisinin hamsesi yoktur?
A) Ali Şir Nevai
B) Hamdullah Hamdi
C) Taşlıcalı Yahya
D) Nevizade Atai
E) Hayali Bey

30. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in fiziki özelliklerini anlatan eserlere verilen isimdir?
A) Naat
B) Methiye
C) Hilye
D) Münacat
E) Kıyafetname

31. Aşağıdakilerden hangisinin mesnevi türünde eseri yoktur?
A) Ahmedi
B) Aşık Paşa
C) Baki
D) Zati
E) Yunus Emre

32. Divan şiirinde özellikle padişah atlarını övmek için yazılan kasidelere ne denir?
A) Fahriye
B) Iydiyye
C) Rahşiye
D) Şitaiye
E) Methiye

33. Nefi'nin hicivlerini toplandığı kitabın adı nedir?
A) Tuhfetü'l-Uşşak
B) Siham-ı Kaza
C) Rind ve Zâhid
D) Çengname
E) Zeyl-i Şekâik

34. Aşağıdaki şairlerden hangisi yaşadığı dönemde adına hutbe okutup hükümdarlığını ilan etmiştir?
A) Aşık Paşa
B) Kadı Burhaneddin
C) Ali Şir Nevai
D) Hamdullah Hamdi
E) Şeyhülislam Yahya

35. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni'nin oğlu Şehzade Mustafa'nın katledilmesi üzerine yazdığı mersiye ile ünlüdür?
A) Baki
B) Fuzuli
C) Taşlıcalı Yahya
D) Nefi
D) Sümbülzâde Vehbi

36. Aşağıdaki şairlerden hangisi Lale Devri'nin sembol ismidir?
A) Baki
B) Taşlıcalı Yahya
C) Nabi
D) Nedim
E) Şeyh Galip

37. Aşağıdakilerden hangisi nasihatname için örnek verilemez?
A) Kutadgu Bilig
B) Garipname
C) Lutfiyye
D) Mecalisü'n-Nefais
E) Hayriyye

38. Aşağıdakilerden hangisi "ağıt" türünün divan şiirindeki karşılığıdır?
A) Tevhit
B) Münacat
C) Lugaz
D) Mersiye
E) Tehzil

39. Aşağıdakilerden hangisi nazirenin farklı bir türüdür?
A) Tekzip
B) Tehzil
C) Tezhip
D) Tevhit
E) Tezyin

40. Her beyti kendi arasında kafiyeli olan nazım şekli hangisidir?
A) Gazel
B) Kaside
C) Rubai
D) Kıta
E) Mesnevi

41. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı saray düğünleri ve şenlikleri hakkında yazılmış eserlerin genel adıdır?
A) Şehrengiz
B) Cülusiye
C) Surname
D) Hilye
E) Iydiyye

42. Bir aşk hikayesi anlatmak istesiniz aşağıdaki nazım şekillerinden hangisini tercih etmeniz daha doğru olur?
A) Gazel
B) Kaside
C) Mesnevi
D) Kıta
E) Müstezat

43. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?
A) Dua
B) Girizgah
C) Methiye
D) Tegazzül
E) Terbi

44. Aşağıdakilerden hangisi 1701 yılında, yedi yaşındaki oğluna hitaben yazdığı nasihatname ile ünlüdür?
A) Fuzuli
B) Baki
C) Taşlıcalı Yahya
D) Bağdatlı Ruhi
E) Nabi

"Selam virdüm rüşvet degüldür diyü almadılar."
45. Yukarıdaki cümle aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır?
A) Sefaretname
B) Seyahatname
C) Şikayetname
D) Harname
E) İskendername

46. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızın ilk realist romanıdır?
A) İntibah
B) Araba Sevdası
C) Küçük Şeyler
D) Cezmi
E) Kırık Hayatlar

47. Şinasi'nin tek başına çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tercüman-ı Ahval
B) Ceride-i Havadis
C) Tasvir-i Efkâr
D) Tercüman-ı Hakikat
E) Takvim-i Vekayi

48. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızın ilk polisiye romanıdır?
A) Esrar-ı Cinayat
B) Salon Köşelerinde
C) Cingöz Recai
D) Kan Damlası
E) Çengi yahut Daniş Çelebi

49. Bağdatlı Ruhi'nin Terkib-i Bent'ine yazdığı nazire ile ünlü Tanzimat şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi
B) Namık Kemal
C) Ziya Paşa
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Muallim Naci

50. Batılı tarzda oldukça başarılı örnekler verse de edebiyat tarihinde eski şiirin temsilcisi olarak ün yapan Tanzimat şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi
B) Namık Kemal
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Muallim Naci

51. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının ilk kadın roman yazarıdır?
A) Şükufe Nihal Başar
B) Fatma Aliye Topuz
C) Halide Edip Adıvar
D) Halide Nusret Zorlutuna
E) Şeref Hanım

52. Aşağıdaki şiirlerden hangisi farklı bir şaire aittir?
A) Vaveyla
B) Doksan Beşe Doğru
C) Promete
D) Millet Şarkısı
E) Sis

53. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Aşk-ı Menu
B) Mai ve Siyah
C) Kırık Hayatlar
D) Ferdî ve Şürekâsı
E) Bir Acı Hikaye

54. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun sanatçısı değildir?
A) Süleyman Nazif
B) Safveti Ziya
C) Hüseyin Siret Özsever
D) Cenap Şahabettin
E) Emin Bülent Serdaroğlu

55. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun döneminde etkisi görülen edebi akımlardan biri değildir?
A) Parnasizm
B) Fütürizm
C) Realizm
D) Natüralizm
E) Sembolizm

56. Aşağıdakilerden hangisinin roman türünde eseri yoktur?
A) Mehmet Rauf
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Ahmet Şuayb
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Safveti Ziya

— edebiyatımızda "mensur şiir" adını ilk kez kullanan sanatçıdır.
57. Yukarıda bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Mehmet Rauf
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Ali Ekrem Bolayır
E) Ahmet Haşim

58. Aşağıdakilerden hangisi ilk olarak İtalyan edebiyatında kullanılan 14 dizelik nazım biçimidir?
A) Sone
B) Terzarima
C) Balat
D) Anjanbuman
E) Serbest müstezat

59. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda ilk edebî bildiriyi yayımlayan topluluktur?
A) Servetifünun
B) Fecriati
C) Milli Edebiyat
D) Garip
E) Hisarcılar

60. Aşağıdakilerden hangisi "Adalar Şairi" olarak tanınmaktadır?
A) Tahsin Nahit
B) Ahmet Haşim
C) Emin Bülent Serdaroğlu
D) İzzet Melih Devrim
E) Faik Ali Ozansoy

61. Mevlevi bir şairin ruhuyla iletişime geçtiğini iddia ederek onun ağzından şiirler söyleyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Enis Behiç Koryürek
C) Arif Nihat Asya
D) Mehmet Çınarlı
E) Asaf Halet Çelebi

62. Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler topluluğunun hikayecisi olarak tanınmaktadır?
A) Sabri Esat Siyavuşgil
B) Vasfi Mahir Kocatürk
C) Yaşar Nabi Nayır
D) Kenan Hulusi Koray
E) Cevdet Kudret Solok

63. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız bir sanatçı değildir?
A) Ahmet Rasim
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Ali Ekrem Bolayır

64. "Üç Tarz-ı Siyaset" adlı makalesiyle tanınan Türkçü düşünür ve siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yusuf Akçura
B) Ömer Seyfettin
C) Ziya Gökalp
D) Hamdullah Hamdi Tanrıöver
E) Mehmet Emin Yurdakul

65. Kirpi adıyla yazdığı mizahî yazıları ile tanınan ve hayatının önemli bir kısmını sürgünlerde geçiren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Halit Karay
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Ömer Seyfettin
D) Ziya Gökalp
E) Reşat Nuri Güntekin

66. Aşağıdakilerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Mor Salkımlı Ev
B) Yaban
C) Akşam Güneşi
D) Üç İstanbul
E) Saatleri Ayarlama Enstitüsü

67. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet'in ilanından önce ölmüştür?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Cenap Şahabettin
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Ömer Seyfettin
E) Yahya Kemal Beyatlı

68. Aşağıdakilerden hangisi "evler şairi" olarak tanınmaktadır?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Behçet Necatigil
C) Orhan Şaik Gökyay
D) Kemalettin Kamu
E) Sezai Karakoç

69. Necip Fazıl Kısakürek'in 1943'ten 1978'e kadar aralıklarla çıkardığı dergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genç Kalemler
B) Dergah
C) Yaprak
D) Büyük Doğu
E) Hisar

70. Aşağıdakilerin hangisi saf şiir anlayışı içinde gösterilemez?
A) Ahmet Muhip Dıranas
B) Bedri Rahmi Eyüboğlu
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Behçet Necatigil

71. Aşağıdakilerden hangisi "Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir" için söylenemez?
A) İdeolojik bir eğilim gösterir.
B) Pragmatik bir edebiyattır.
C) Söylev üslubundan yararlanılmıştır.
D) Çağrışımı öne çıkaran bir anlayış hakimdir.
E) Şiirde biçimden çok içeriğe önem verilir.

72. Cevat Şakir Kabaağaçlı ve Azra Erhat ile "Anadolu Hümanizmi" kavramını ortaya atan deneme yazarı, çevirmen ve akademisyen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nurullah Ataç
B) Şevket Rado
C) Mehmet Kaplan
D) Cemil Meriç
E) Sabahattin Eyüboğlu

1940'lardan başlayarak öldüğü tarihe kadar Türk edebiyatının en etkili eleştirmeni olan yazar, günlük türündeki yazılarını da "Günce" adıyla yayımlamıştır.
73. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cemil Meriç
B) Salah Birsel
C) Mehmet Kaplan
D) Nurullah Ataç
E) Azra Erhat

74. Aşağıdakilerden hangisi "Asiye Nasıl Kurtulur?" adlı oyunu ile ünlüdür?
A) Necati Cumalı
B) Turan Oflazoğlu
C) Vasıf Öngören
D) Başar Sabuncu
E) Recep Bilginer

— edebiyatımızın ilk epik tiyatro eseridir.
75. Yukarıda bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Rumuz Goncagül
B) Gılgamış / Tanrılar ve İnsanlar
C) Keşanlı Ali Destanı
D) Midas'ın Kulakları
E) Cengiz Han'ın Bisikleti

76. Aşağıdakilerden hangisinde yurt dışında sahnelenen ilk Türk tiyatro eseri ve yazarı doğru verilmiştir?
A) Paydos - Cevat Fehmi Başkut
B) Kahvede Şenlik Var - Sabahattin Kudret Aksal
C) Sarı Naciye - Recep Bilginer
D) Ayak Bacak Fabrikası - Sermet Çağan
E) Susuz Yaz - Necati Cumalı

77. Aşağıdakilerden hangisi kabare tiyatrosunun kurucusu olarak kabul edilmektedir?
A) Aziz Nesin
B) Cevat Fehmi Başkut
C) Haldun Taner
D) Musahipzâde Celal
E) Oktay Arayıcı

78. IV. Murat, Deli İbrahim ve Kösem Sultan adlı oyunlardan oluşan "İktidar Üçlemesi" aşağıdaki oyun yazarlarından hangisine aittir?
A) Güngör Dilmen
B) Turan Oflazoğlu
C) Refik Erduran
D) Vasıf Öngören
E) Sabahattin Kudret Aksal

79. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele yıllarında Anadolu'ya öğretmenliğe giden İstanbullu idealist bir kadın öğretmenin trajik hikayesidir?
A) Çalıkuşu
B) Vurun Kahpeye
C) Yaban
D) Akşam Güneşi
E) Yeşil Gece

80. Aşağıdakilerden hangisiDize işlevini yitirdi” gerekçesiyle yeni arayışlara yönelen İkinci Yeni şairidir?
A) Oktay Rifat Horozcu
B) Cahit Zarifoğlu
C) Edip Cansever
D) Ülkü Tamer
E) Sedat Umran

81. Senaryolarında Ali Kaptanoğlu adını kullanan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Veli Kanık
B) Rıfat Ilgaz
C) Nazım Hikmet
D) Attila İlhan
E) Behçet Necatigil

82. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Yollarında, Tokat’a Doğru, Hikaye gibi şiirleriyle ünlü Cumhuriyet dönemi şairidir?
A) Cahit Külebi
B) Cahit Irgat
C) Ceyhun Atuf Kansu
D) Enver Gökçe
E) Erdem Bayazıt

83. Ana karakteri "Zebercet" olan roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevgili Arsız Ölüm
B) Fikrimin İnce Gülü
C) Anayurt Oteli
D) Tutunamayanlar
E) Kara Kitap

84. Aşağıdakilerden hangisi "büyülü gerçekçi" anlatım tarzıyla öne çıkmıştır?
A) Latife Tekin
B) Orhan Pamuk
C) Adalet Ağaoğlu
D) Rasim Özdenören
E) Sevinç Çokum

85. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızın ilk postmodern roman örneğidir?
A) Cevdet Bey ve Oğulları
B) Yılkı Atı
C) Huzur
D) Tutunamayanlar
E) Korsan Çıkmazı

86. Aşağıdaki Yaşar Kemal'e ait eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Yılanı Öldürseler
B) Sarı Sıcak
C) Kuşlar da Gitti
D) Orta Direk
E) Çakırcalı Efe

87. Aşağıdakilerden hangisi asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan roman ve hikaye yazarıdır?
A) Orhan Kemal
B) Dursun Akçam
C) Mahmut Makal
D) Bekir Yıldız
E) Talip Apaydın

88. Aşağıdakilerden hangisi Kemal Tahir'in köy yaşamını ele aldığı romanlardan biridir?
A) Kurt Kanunu
B) Rahmet Yolları Kesti
C) Yorgun Savaşçı
D) Devlet Ana
E) Sağırdere

89. Aşağıdaki romanların hangisinde olaylar Ankara'da geçmektedir?
A) Aşk-ı Memnu
B) Huzur
C) Ayaşlı ve Kiracıları
D) Sodom ve Gomore
E) Sinekli Bakkal

90. Aşağıdakilerden hangisi "Gül Yetiştiren Adam" romanıyla tanınan ve 23 Temmuz 2022'de hayata veda eden öykü, roman ve deneme yazarıdır?
A) Adalet Ağaoğlu
B) Rasim Özdenören
C) Oğuz Atay
D) Tomris Uyar
E) Yaşar Kemal

91. Aşağıdaki öykü kitaplarından hangisi farklı bir yazara aittir?
A) Parasız Yatılı
B) Benim Sinemalarım
C) Gecenin Öteki Yüzü
D) Gül Mevsimidir
E) Yürekte Bukağı

Eserlerinde mekân olarak İstanbul ve Burgazada'yı ön plana çıkaran — İstanbul hikayecisi olarak tanınmaktadır.
92.Yukarıda bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bilge Karasu
B) Memduh Şevket Esendal
C) Nezihe Meriç
D) Rasim Özdenören
E) Sait Faik Abasıyanık

93. 1984'te Hilal Görününce romanı ile Türkiye Yazarlar Birliği ve Türkiye Milli Kültür Vakfı roman ödüllerini alan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevinç Çokum
B) İnci Aral
C) Yusuf Atılgan
D) Füruzan
E) Oğuz Atay

94. "Suyu Arayan Adam" adlı otobiyografisiyle ünlü yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şevket Süreyya Aydemir
B) İsmail Habib Sevük
C) Pertev Naili Boratav
D) Ruşen Eşref Ünaydın
E) Salah Birsel

95. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında dini değerleri, geleneğe duyarlılığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran bir anlayışa sahip değildir?
A) Sezai Karakoç
B) Erdem Bayazıt
C) İsmet Özel
D) Cahit Zarifoğlu
E) Hasan Hüseyin Korkmazgil

3 Temmuz 2019'da ölen sanatçının şiirlerinde kullandığı tıbbi terimler, argo-küfürlü sözcükler ve sisteme yönelttiği politik göndermeler üslubunu belirleyen önemli unsurlardır.
96. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küçük İskender
B) Lale Müldür
C) Haydar Ergülen
D) Murathan Mungan
E) Roni Margulies

Bak, seyret ağaran rengini ufkun
Mahmur gözlerinde süzülsün uykun
97. Dizelerde aşağıdaki uyak türlerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Yarım uyak
B) Tam uyak
C) Zengin uyak
D) Tunç uyak
E) Cinaslı uyak

98. Anlatımı güçlendirmek için sorulardan yararlanan söz sanatı hangisidir?
A) Tenasüp
B) İstifham
C) Tevriye
D) İktibas
E) Rücu

99. Bir şiirde "öğrenci, kara tahta, tebeşir, silgi, sıra" gibi sözcüklerin birlikte kullanılması hangisine örnektir?
A) Ad aktarması
B) Tezat
C) Tenasüp
D) Kinaye
D) Tekrir

Bağlarbaşı
Üsküdar Bağlarbaşı
Senin sinen ayna mı
Her gelen bağlar başı
100. Bu dizelerde öne çıkan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cinas
B) İstiare
C) Tezat
D) Mübalağa
E) Mecazımürsel

İlgili SayfalarCevaplar

1.D  2.E  3.B  4.D  5.E  6.E  7.A  8.E  9.E  10.D  11.B  12.D  13.D  14.A  15.D 16.C  17.C  18.D  19.E  20.E  21.A  22.A  23.D  24.C  25.D  26.B  27.D  28.A 29.E  30.C  31.C  32.C  33.B  34.B  35.C  36.D  37.D  38.D  39.B  40.E  41.C 42.C  43.E  44.E  45.C  46.B  47.C  48.A  49.C  50.E  51.B  52.A  53.E  54.E 55.B  56.C  57.A  58.A  59.B  60.A  61.B  62.D  63.E  64.A  65.A  66.A  67.D  68.B  69.D  70.B  71.D  72.E  73.D  74.C  75.C  76.A  77.C  78.B  79.B  80.C 81.D  82.A  83.C  84.A  85.D  86.B  87.A  88.B  89.C  90.B  91.E  92.E  93.A 94.A  95.E  96.A  97.C  98.B  99.C  100.A

2 yorum:

 1. ve 29 da a sanki hocam ali şiir nevainin hamsesi yoktu

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hamsesini oluşturan mesnevileri şunlardır:
   Hayretü'l-Ebrar
   Leyla ile Mecnun
   Ferhad ü Şirin
   Sedd-i İskenderî
   Seb'a-i Seyyâre
   Lisânü't-tayr (Hamse dışında kalan mesnevi)

   Sil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.